Obec Hornosín

Obec Hornosín

1938 - Hasičská stříkačka

Hasičský sbor v Hornosíně po několik roků připravoval se ku zakoupení motorové požární stříkačky, která by byla nejlepším zabezpečením majetku občanů proti škodám požárním a která by odstranila nejtěžší práci členů hasičského sboru - čerpání vody při živelných pohromách. Aby získán byl finanční základ pro tak drahou věc, pořádány byly hasičským sborem různé zábavní podniky, veřejná cvičení a divadelní představení a čistý výtěžek ukládán byl do peněžního ústavu. Jelikož nebylo možno obnos 25000 Kč, který stříkačka měla stát, brzo ušetřit, podána byla v roce 1936 žádost o podporu na zakoupení motorové stříkačky a požádána obec, aby za obnos, který zůstane neuhrazen, převzala záruku, dokud nebude celý obnos zaplacen. Obecní zastupitelstvo záruku převzalo. V roce 1937 povolil zemský výbor podporu 4000 Kč a hasičský sbor přispěl obnosem 5000 Kč a slibem, že bude hradit úrokovou službu.

Navázány byly ihned styky s výrobci stříkaček, kteří své výrobky v obci předvedli, koupě byla uzavřena s firmou Bohumil Mára, lázně Poděbrady, odkud byla zakoupena dvoukolová motorová stříkačka s příslušenstvím 225 m hadic za 24 000 K. Stříkačka byla do obce dodána 27. listopadu 1937. Na úhradu přispěl sbor 4000 K a za 1000 K byl koupen plechový sud s benzínem. Obnos 20 000 K byl vypůjčen z Kampeličky v Bělčicích.

Slavnostní předání stříkačky se konalo 5. června 1938 za velmi krásného počasí a spojeno bylo se srazem rodáků. Od 9. hodiny se konala slavnostní schůze rodáků v sále hostince Zdeňky Novákové. Zde k nim promluvil starosta obce Václav Vonášek. Po schůzi se seřadil průvod na dvoře statku čp. 16 a za doprovodu Bělčické kapely odebral se ke kapli. V čele průvodu byla nesena státní vlajka čestnou hasičskou stráží, za ní dívky v národních krojích, pak kmotry stříkačky, dále hasiči v slavnostním stejnokroji, místní sbor v pracovním stejnokroji a dále ostatní občané. V kapli byla sloužena děkanem Antonínem Jarolímkem mše.

Po mši promluvil pan děkan k hasičstvu a posvětil stříkačku. Další řeč pronesl starosta hasičské župy Blatenské Josef Janovský. Starosta obce a velitel sboru Václav Vonášek poděkoval ve své řeči všem, kteří se o zakoupení nové stříkačky zasloužili. Odpoledne byly vítány přicházející hasičské sbory hudbou.

Byli přítomni funkcionáři z Bělčic, Blatné, Chobota, Kasejovic, Lnář a Prahy. Sbory byly z Bělčic, Březí, Dobšic, Kasejovic, Kocelovic, Pole, Řišť, Slavětína, Tchořovic, Tisova, Újezdce, Zahorčic a Závišína.

Od 14 hodin se konalo cvičení s novou motorovou stříkačkou. Ta byla umístěna u rybníčku a bylo stříkáno na čtyři proudy. Cvičení sklidilo všeobecnou pochvalu.

Následovalo defilé před župními hodnostáři pak bylo na statku u Vonášků čp. 27 odehráno divadelní představení "Letní bouře na faře". Slavnost byla zakončena taneční zábavou ve společenské místnosti. Tato slavnost byla hodnocena jako vydařená, snad jedinou vadou na kráse bylo, že částečná mobilizace Československé armády ze dne 21. 5. znemožnila jistě mnoha rodákům a občanům jejich účast na oslavách.

Představení "Letní bouře na faře"


Obec Hornosín | E-mail: obeczavináčhornosin.cz | Telefonní číslo: 383 492 602